GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracováním osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon „ ) a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 ze dne 27.4.2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ Nařízení „ )

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku ( dále jen „ Správce „ ), SHAR–PEI CLUB, z.s. IČO: 69981949, sídlo : Barvínková 238, 250 84 Květnice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 4594  ( dále  jen „ správce „ nebo „ spolek „ ), a to pro tyto účely je tento oprávněn zpracovávat moje osobní údaje.

a) pro vnitřní potřeby spolku :
- k  vedení seznamů a evidenci členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora
- předání osobních údajů nadřízeným organizacím Českomoravské kynologické unii, z.s. ( dále ČMKU ) se sídlem Maškova 3, 182 00 Praha 8 – střešní organizace ve vztahu k mezinárodní organizaci FCI pro zajištění běžné činnosti spolku, podklady pro vystavení PP, popř. Jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, RČ,  bydliště
- k zajištění přístupu člena do vnitro spolkových počítačových systému a aplikaci v rozsahu jméno, příjmení, e-mail

b) pro marketingové a informační účely :
- vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobních údajů členů ( Zpravodaj 2- 4x ročně ) v rozsahu – jméno, příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině a jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů
- zasílání informací o pořádaných akcích a dalších aktivit spolku nad rámec činnosti v rozsahu kontaktní údaje ( e-mail, telefon )
- zveřejnění seznamu členů na webových stránkách spolku v rozsahu – jméno, příjmení, název chovatelské stanice, uveřejněním chovného jedince psa/feny a odchovaných štěňat
- zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétové fotografie a fotografie psů v držení

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora  v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které věkem aktuálně patřím.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne udělení.

Prohlašuji, že jsem byl/a  informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo :
- kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně
- vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány
- vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů
- žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod
- žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem
- žádat umožnění přenesení zpracovávaných  údajů
- vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování
- nebýt předmětem automatizovaného individuální rozhodování, včetně profilování
- mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správce.

Správce dále člena spolku informuje o tom, že tato písemnost bude chráněna uložením do samostatné, uzamykatelné místnosti, jež je zabezpečena zabezpečovacím zařízením k němuž má oprávněný přístup pouze předseda spolku.

>>> SOUHLASÍM <<<
(kliknutím na souhlas přejdete na přihlášku)

Chovatelský řád

CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD
Shar-pei club, z.s.
 

I. Úvodní ustanovení

1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný dodatky pro chov plemene šarpej v tomto specializovaném klubu.
2. Zápisový řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČKMU plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví a jeho podpora.
4. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU ( FCI ) a to jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. IX, bod 9 Zápisového řádu ČMKU.

 

II. Chov

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).
2. Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické.Nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
3. Pokud  bude  prokazatelně zjištěno,  že chovný  jedinec je  nositelem vylučující  nebo velmi  závažné vady, bude z chovu, kdykoli během svého života vyřazen. Agresivní jedinec nemůže být použit  v chovu.
4. Systém vedení chovu je v Shar-pei Clubu volný.
5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. Přecházet z chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok a to pouze ke konci kalendářního roku. Přechod s chovem pod jiný klub musí být písemně oznámen zúčastněným klubům i plemenné knize.

 

III. Chovní jedinci

1. Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny odpovídající platnému Standardu č. 309 z 14.4.1999 ) s průkazem původu vystavený nebo registrovaný plemennou  knihou uznanou FCI, kteří byli zařazeni do chovu po splněných podmínkách stanovených příslušným chovatelským klubem.

 

IV. Podmínka  pro  zařazení  do  chovu nebo vyřazení z chovu

1. Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky:

a) Čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznanou FCI.
b) Dosažení věkové hranice 17 měsíců bez ohledu na pohlaví.
c) Absolvování bonitace a získání bonitačního hodnocení opravňujícího k zařazení do chovu.

2. Zařazení do chovu potvrzuje osoba pověřená výborem Klubu (PCH ) a plemenná kniha v PP. Plemenná kniha provádí potvrzení do PP bezprostředně po absolvování bonitace  psům a fenám ( pro účely tohoto zápisu nechává majitel psa i feny PP poradci chovu a ten po zápisu do PP co nejkratší době, posílá k přeregistraci PP na CMKU ).

3. Z chovu se vylučují psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo jiné dědičné vady jako je např. atypičnost, kryptorchismus, nadměrná agresivita a jiné závažné patologické změny a velké odchylky od standardu č.309. V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému jedinci.

4. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa nebo fenu do chovu zařadit.

 

V. Chovatel, majitel chovného psa nebo feny

1. Majitelem chovné psa či feny je zpravidla fyzická osoba, vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince.
2. Chovatelem je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
3. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo osoba,pověřená majitelem péčí o daného jedince. Pověření musí být doloženo písemnou formou.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15-ti dnů oznámeny poradci chovu a plemenné knize ČMKU.
5. Chovatel, který chová šarpejů a nechává vystavovat průkazy původu, nesmí produkovat štěňata stejného ani jiného plemene bez PP.
6. Průkaz původu je nedílnou součástí štěněte, tedy i v případě, že pes vykazuje vady ( barva nepovolená standardem/nesprávné zbarvení), pro které není vhodné jeho zařazení do chovu nebo předvedení na výstavě. I takové štěně MUSÍ být prodáno s průkazem původu ( a to i v případě, že na něho chovatel poskytl slevu ).
7. Novelou  Zápisového řádu ČMKU došlo k úpravě bodu vztahujícího se k zápisu vrhu v případě majitele, který nemá registrovaný název CHS. Dříve platilo, že v uvedeném případě lze na CHS zapsat pouze jeden vrh, v současné době není počet vrhů omezen. Vždy, ale musí být k dispozici smlouva o zapůjčení feny/ převodu práva chovu. Kopii smlouvy má obdržet plemenná kniha a Chovatelský klub.

 

VI. Povinnosti chovatele a majitele ( držitele )

1. Poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživou a výchovou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení imunity proti přenosným nemocem. Toto ustanovení se vztahuje i na péči o jednotlivé odchovy štěňat.
2. Vést „Knihu odchovů“ pro každou svou chovnou fenu a evidenci vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice.
3. Knihu krytí, pro každého svého chovného psa a předloží ji na požádání všem kontrolním orgánům klubu. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného vlastníka nebo předání jinému držiteli musí být předány spolu s PP novému oprávněnému.
4. Strpět provedení krevní zkoušky k ověření identity a to v případech odůvodněných pochybnostech o původu vrhu. Pokud krevní zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení klub. V opačném případě nese náklady majitel. Pokud se pochybnosti nepotvrdí ani nevyvrátí, nese opět náklady klub.

 

VII. Krycí list. (KL)

1. Krycí list je základním dokladem, který se vystavuje na základě písemné žádosti zaslané poradci chovu (fena musí splnit podmínky pro uchovnění dle článku IV. CHŘ) minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním feny. Poradce chovu odesílá vystavený a jím potvrzený KL do 14 dnů od data doručení žádosti (podle závažnosti i dříve). Krycí list je platný pouze s podpisem poradce chovu a jen pro fenu na jejíž krytí byl vystaven.
2. Platnost KL je 12 měsíců od data vystavení.
3. Chovatel si sám vybere krycího psa nebo může požádat poradce chovu o doporučení vhodného jedince.
4. Majitel feny obdrží dvoudílný KL. Obě poloviny vyplní spolu s majitelem krycího psa po krytí. Jeden díl odešle do 1 týdne po krytí zpět poradci chovu. Druhý díl vyplní majitel feny po vrhu (datum vrhu a počty narozených štěňat podle pohlaví) a odešle jej do 14 dnů po narození štěňat poradci chovu.
5. V případě uskutečněného krytí, kdy fena nezabřezne, vrací chovatel KL poradci chovu do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu, na krycí list tuto skutečnost uvede.

 

VIII. Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými jedinci téhož plemene řádně zapsanými v plemenné knize uznaných FCI a na základě vydaného platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU/FCI.
2. Fena smí být využita k chovu ( datum krytí ) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení chovatelský řád ČMKU sice umožňuje, ale Shar-Pei Club takovéto krytí neschvaluje a tudíž nepovoluje.
3. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na krycím listě. Krycím dnem psa je kalendářní den, ve kterém pes nakryje fenu. Mezi jednotlivý mi krycími dny krycího psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodin.
4. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto nakrytí, musí být tento vrh nahlášen písemně poradci chovu, vrh musí být zapsán do knihy odchovů a započítává se do řádných vrhů . V odůvodněných případech, kdy prokazatelně došlo k nežádoucímu nakrytí dvou chovných jedinců a jejich spojení odpovídá podmínkám v čl.III tohoto řádu je udělena výjimka, a to v případě pokud chovatel vlastní více psů– samců, kteří nemají shodné rodiče, musí být vždy provedena krevní zkouška ke zjištění identity vrhu na náklady chovatele, při odběru krve musí být přítomný zástupce klubu. Majitel chovného jedince je povinen uhradit kontrolorovi cestovní výlohy: 8,-Kč za 1 km.
5. Pokud má majitel feny v úmyslu krýt v zahraničí, oznámí tento záměr poradci chovu. Je výhradně povinností majitele feny, aby si před krytím ověřil, zda je pes ve své zemi uchovněn. Spolu s krycím listem zasílá poradci chovu po na krytí feny i kopii PP a doklad o chovnosti použitého zahraničního psa.

 

IX. Vrh

1. Fena šarpeje může mít dva vrhy ve dvou kalendářních letech (jdoucích po sobě). Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.
2. Feně musí být ve vrhu ponechána všechna životaschopná štěňata. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
3. Na základě obdrženého krycího listu s uvedeným datem vrhu a počty štěňat, zašle poradce chovu chovateli 1x přihlášku vrhu a 2x žádanku o vystavení zápisových čísel. Chovatel formuláře vyplní a do čtyř týdnů stáří štěňat je všechny najednou odešle zpět poradci chovu. Ten žádanky odešle na Plemennou knihu ČMKU, která vydá zápisová čísla a zašle je přímo chovateli na adresu uvedenou na žádance. Chovatel nechá štěňata otetovat nebo očipovat a potvrzenou žádanku odešle poradci chovu. Pouze na jejím základě může být dokumentace k vrhu předána plemenné knize ke zpracování a vyhotovení PP štěňat. Všechna štěňata ve vrhu musí být označena jednotně a to buď tetováním nebo čipováním. Pokud bude chovatel štěňata pouze čipovat, čipovací štítky volně přiloží k žádance o zápisová čísla.
4. Pokud chovatel zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat poradce chovu, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady nebo odchylky od standardu. Poradce chovu tuto skutečnost zapíše do Přihlášky vrhu a Plemenná kniha označí průkaz původu těchto štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“. I takto označený průkaz původu je nedílnou součástí štěněte a musí být vydán spolu s ním. 
5. Chovatel člen SPC, o.s. musí prodávat štěňata se základní vakcinací, Řádně odčervené a bez viditelných příznaků onemocnění nebo zdravotních obtíží. Minimální v Době k pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Všechna štěňata musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem.
6. Poradce chovu nebo člen klubu pověřený výborem má právo provádět kontrolu vrhu a kontrolu držení chovných jedinců, o zamýšlené kontrole musí seznámit vedení klubu a to rozhodne zda se cesta na kontrolu uskuteční. Majitel chovného jedince nebo kontrolovaného vrhu je povinen uhradit kontrolorovi cestovní výlohy: 8,-Kč za 1 km. Výkon kontroly je bezplatný. O kontrole bude proveden zápis ve dvou kopiích a podepsaný chovatelem a kontrolujícím. Jednu kopii zápisu obdrží chovatel.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Porušení Zápisního a chovatelského řádu ČMKU a výše uvedených ustanovení chovatelem nebo Majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
2. Zápisní řád ČMKU mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU. Seznam navazujících směrnic je uveden na webových stránkách ČMKU.

 

V Roudné dne 13.6.2015

 

Vysvětlivky*

PK - Poradce chovu
PP - Průkaz původu
SPC - Sharpeiclub
PK - Plemenná kniha

Stanovy klubu

Stanovy SHAR-PEI CLUBU, z.s.

 

Preambule

SHAR-PEI CLUB, z.s. – zapsaný spolek je zájmovou odbornou společenskou a politicky nezávislou organizací, která sdružuje majitele a chovatele plemene Shar-pei na území České Republiky. Respektuje řády Českomoravské kynologické unie (dále jen jako „ČMKU“) uznávané Mezinárodní kynologickou federací (dále jen jako „FCI“), a řídí se jimi (dále jen jako „spolek“).

 

Článek I.

Název, sídlo a působnost

1. Název spolku: SHAR-PEI CLUB, z.s
2. Sídlo spolku: Barvínková 238, Květnice, PSČ 250 84, IČ: 699 819 49
3. SHAR-PEI CLUB, z.s. je právnickou osobou ve smyslu § 118 až 209 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), na tento se dále vztahují ust. § 214 a násl. OZ. Územní působnost SHAR-PEI CLUBU, z.s. je na celém území České Republiky.
4. Vznik – spolek SHAR-PEI CLUB, z.s. vznikl registrací na MV ČR na základě platného právního předpisu. Spolek má právní osobnost, může samostatně nabývat práv a zavazovat se k nim. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu v souladu s obecně platnými předpisy.

 

Článek II.

Poslání a prostředky k plnění úkolů

SHAR-PEI CLUB, z.s. se ve své činnosti zaměřuje především na:

- zvyšování úrovně chovu plemene Shar-pei, jeho zdokonalování a rozvoj, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností.
- propagací chovatelské činnosti spolku.
- vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti.
- zvyšování odborných znalostí svých členů.
- evidenci chovných zvířat, jejich identifikaci a vedení plemenné knihy.
- pořádání klubových a speciálních výstav podle směrnic ČMKU, pořádání bonitací.

Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku. Spolek však, ve vedlejší činnosti může provozovat podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění a dle platného právního stavu České Republiky, podnikatelskou činnost může spolek provozovat pouze pro zájmovou a spolkovou činnost SHAR-PEI CLUBU, z.s.

 

Článek III.

Členství ve spolku jeho vznik a zánik, druhy členství, práva a povinnosti členů

- Členství ve spolku může být různého druhu (dále jen také jako „řádné členství nebo přidružené členství či společně členství“). S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
- Členství ve spolku je dobrovolné.
- Členem spolku se může stát občan ČR i jiného státu, který je příznivcem plemene Shar-pei, souhlasí se stanovami spolku a předpisy na ně navazujícími a zaplatil ve stanovené lhůtě a výši příspěvek na příslušné období.
- Členství se rozlišuje na řádné a přidružené.

a) Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí pouze fyzická osoba, která je občanem ČR a ztotožňuje se s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
b) Přidruženým členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí pouze fyzická osoba jiného státu, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

- Členství vzniká na základě podání přihlášky žadatele a souhlasu výboru spolku.
- Členství ve spolku lze odmítnout bez udání důvodu. O této skutečnosti bude žadatel písemně vyrozuměn.
- Členství ve spolku počíná dnem zaplacení členského příspěvku. V případě odmítnutí členství není tento příspěvek přijat nebo je eventuální předem uhrazený příspěvek vrácen žadateli.

V rámci členství spolku je možnost přiznání i čestného členství, které je určeno pro členy jak řádné, tak i přidružené. Čestné členství přiznává výbor spolku významným osobnostem, zasloužilým členům spolku a dalším osobám, které se mimořádně zasloužili o plemeno Shar-pei. Čestné členství je oproštěno od hrazení členských příspěvků.

Práva řádného člena spolku:

- účastnit se jednání na členských schůzích.
- účastnit se akcí pořádaných spolkem.
- od věku 18 let volit a být volen do orgánu spolku. Spolek si sjednává následující podmínku: Do orgánu spolku může být zvolen pouze člen spolku, jež není osobou činnou ve vedení jiného spolku v České republice, jež zaštiťuje plemeno Shar-pei).
- aktivně se podílet na práci spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.
- zdarma na klubový zpravodaj.
- podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušnému orgánu spolku.

Povinnosti řádného člena spolku:

- odpovědně dodržovat platné řády  SHAR-PEI CLUBU, z.s., řády ČMKU, stanovy spolku a předpisy na ně navazující.
- hradit členské příspěvky ve stanovené výši, vždy do 31.01. následujícího roku, výši členského příspěvku stanoví výbor spolku na daný kalendářní rok. Členský příspěvek se hradí na účet spolku, pod variabilním symbolem, který určí výbor spolku. Uhrazením se rozumí připsáním peněz na účet.
- písemně oznámit změny související z členstvím ve spolku /změna adresy, zrušení členství ze své vůle apod./ výboru spolku.
- prosazovat cíle a poslání spolku výhradně v zájmu spolku a na jejich uskutečňování se aktivně podílet.

Práva přidruženého člena spolku:

- účastnit se jednání na členských schůzích.
- účastnit se akcí pořádaných spolkem.
- podílet se na práci spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.
- zdarma na klubový zpravodaj.
- podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušnému orgánu spolku.

Povinnosti přidruženého člena spolku:

- odpovědně dodržovat platné řády  SHAR-PEI CLUBU, z.s., řády ČMKU, stanovy spolku a předpisy na ně navazující.
- hradit členské příspěvky ve stanovené výši, vždy do 31.01. následujícího roku, výši členského příspěvku stanoví výbor spolku na daný kalendářní rok. Členský příspěvek se hradí na účet spolku, pod variabilním symbolem, který určí výbor spolku. Uhrazením se rozumí připsáním peněz na účet.
- písemně oznámit změny související z členstvím ve spolku /změna adresy, zrušení členství ze své vůle apod./ výboru spolku.
- prosazovat cíle a poslání spolku výhradně v zájmu spolku a na jejich uskutečňování se aktivně podílet.

S ohledem na právní jistotu není přidružený člen spolku oprávněn volit a být volen do orgánu spolku, tedy je tento bez hlasovacího práva. Přidruženému členu je pouze umožněna ve smyslu shora uvedeného poradenská činnost.

Přijetí člena spolku:

Uchazeč o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje výbor spolku. Uchazeč o členství projeví svou vůli stát se členem spolku členskou přihláškou, jejíž tiskopis mu na požádání vydá předseda spolku nebo je k dispozici na klubovém webu v podobě elektronického přihlášení. Uchazeč o členství ve spolku odešle svoji vyplněnou přihlášku vč. dokladu o uhrazení členského příspěvku ve výši stanovené spolkem, předsedovi spolku. Výbor pak rozhodne o přijetí tohoto uchazeče za člena spolku hlasováním nebo může výbor pro takové situace zplnomocnit předsedu výboru.

Přijetím za člena spolku dává člen souhlas se zápisem do seznamu členů a zpracování jeho osobních údajů k účelům pro vedení spolkové evidence. Bude-li žádost o členství žadateli zamítnuta, bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Žádost může být zamítnuta i bez udání důvodu. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy spolku pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

Seznam členů:

Spolek vede seznam členů, který však není veřejný. Seznam členů vede dle a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) předseda spolku, a to technickými prostředky /PC/ s řádným zabezpečením (Uložení dat, tedy osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem). Seznam členů spolku je informačním systémem spolku. Seznam obsahuje: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, e-mail adresu, telefonní číslo. Údaje o svém členství obdrží člen spolku na vyžádání od předsedy spolku. Toto se týká výhradně daného člena spolku a jeho osoby. Zveřejnění údajů o členství je možné pouze se souhlasem dotyčného člena nebo z důvodu důležitého zájmu spolku.

Zánik členství:

Členství ve spolku zaniká:

- vystoupením.
- nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě do 31.01. následujícího roku.
- úmrtím člena.
- zánikem spolku bez právního nástupce.
- vyloučením /porušením řádů FCI, ČMKU nebo SHAR-PEI CLUBU, z.s., neplnění závazků z chovu vyplývajících (nevyhovující podmínky pro chov, špatné a neetické zacházení s chovanými zvířaty apod.), poškozování dobrého jména spolku a zájmů spolku svým jednáním.

Člen neodpovídá za závazky spolku, a proto nemá právo požadovat majetkové vypořádání. Spolek může člena vyloučit, pokud závažně porušuje povinnosti, které mu vyplývají z členství. O vyloučení rozhoduje předseda spolku coby statutární orgán spolku. Předseda spolku vyrozumí o takové skutečnosti a svém rozhodnutí o vyloučení člena spolku výbor spolku.

Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně, doporučeným dopisem nebo osobním předáním. Pokud vyloučený člen doručení zmaří tím, že je odmítne převzít, je rozhodnutí považováno za doručené. Odmítnutí převzetí se doloží svědectvím osob u předávání přítomných.  Poštovní přepravou se členu doručuje na adresu uvedenou v seznamu členů. Člen nemůže v případě, že se na adrese, kterou sdělil spolku, nezdržuje namítat, že mu rozhodnutí nebylo řádně oznámeno. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen, v návrhu uvede okolnosti, osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému tento návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. Náklady řízení si každý z účastníků hradí sám. Vyloučený člen může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku.

 

Článek IV.

Orgány SHAR-PEI CLUBU, z.s.

1.) Členská schůze spolku
2.) Předseda spolku
3.) Výbor spolku
4.) Kontrolní komise spolku

Statutární orgán – statutárním orgánem spolku je jeho předseda. Za spolek jedná předseda spolku, který ho zastupuje a podepisuje, tak, že k názvu spolku připojí svůj vlastnoruční podpis, popř. údaj o své funkci. Nemůže-li předseda zastupovat spolek, jednají za spolek vždy 2 /dva/ členové výboru a podepisují tak, že připojí k názvu spolku svůj podpis s uvedením údaje o své funkci. Předseda je volen a odvoláván členskou schůzí spolku. Funkční období předsedy je 3 leté, může být volen opakovaně. Předsedovi spolku náleží veškerá působnost, zastupuje spolek ve všech záležitostech.

Výbor spolku – vykonává působnost členské schůze v době mezi jejími zasedáními. Výbor spolku schvaluje rozpočet, rozhoduje o přijetí členů spolku, o odvolání vyloučení člena spolku. Výbor je nejméně 4 členný. Funkční období je 3 leté. Ve výlučné působnosti a pravomoci výboru je schvalovat, měnit a rušit chovatelský řád, bonitační řád, které však musí být v souladu s řády ČMKU. Členy výboru volí členská schůze spolku. Členové výboru mohou kooptovat náhradní členy výboru, pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu. Kooptovaný člen je do doby členské schůze, která provede řádnou volbu nového člena výboru. Kooptovaný člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádně zvolený.

Pro svolávání, zasedání a rozhodování výboru platí § 156 a 159/2 NOZ přiměřeně. Tyto stanovy připouští rozhodování výboru per rollam.

Výbor spolku je usnášení schopný, pokud se jeho jednání zúčastní nadpoloviční většina členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Činnost výboru spolku zahrnuje především:

- svolávaní členských schůzí a příprava jejich programu
- zajištění plnění usnesení členských schůzí
- schvaluje, mění a ruší chovatelský a bonitační řád v souladu s řády ČMKU
- provádí výběr vhodných rozhodčích exteriéru na klubové a speciální výstavy
- zařizuje delegování rozhodčích k výstavám
- zajišťuje a organizuje konání výstav, bonitací, chovatelských akcí
- zajišťuje vydávání informačního klubového zpravodaje
- navrhuje a schvaluje adepty pro funkci rozhodčího na plemeno Shar-pei
- v mimořádných případech, např. změní-li se obecně platné předpisy týkající se bezprostředně činnosti spolku je výbor spolku oprávněn provést nezbytné úpravy spolkových materiálů v souladu s těmito změnami. Takové změny je výbor spolku povinen včas vhodným způsobem a z odůvodněním zveřejnit. Takto zpracované změny platí do nejbližšího pravomocného rozhodnutí členské schůze.

Členská schůze /ČS/ - je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti ČS zejména náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schvalovat výsledek hospodaření, zhodnotit činnost výboru. Členská schůze volí předsedu spolku, výbor spolku a kontrolní komisi. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku nejméně 1 x za rok. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou nebo na e-mailovou adresu, je-li uvedena v seznamu členů, a to nejméně 30 dní před jejím konáním. V pozvánce se uvede místo, čas zasedání, pořad jednání členské schůze. Předseda spolku svolá zasedání ČS z podnětu 1/3 členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise. podnět 1/3 členů se podává písemně s uvedením důvodu svolání ČS a podpisem, adresou, datem narození těch, kteří se domáhají svolání ČS. Nesvolá-li předseda spolku zasedání ČS do 30dnů od doručení podnětu může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání ČS na náklady spolku sám. Každý člen spolku má právo se účastnit zasedání ČS, má právo na informace, avšak s omezeními uvedenými v ustanoven § 251 NOZ . Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 1/5 členů spolku.

Výbor pověří osobu, která zahájí ČS, tato pověřená osoba ověří z prezentační listiny přítomných na ČS, zda je ČS schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání, jmenuje nebo volí skrutátory, zapisovatele, ověřovatele zápisu.

Předsedající ČS vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen v pozvánce, ledaže ČS usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z ČS do 30-ti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak a kde se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, koho případně ČS zvolila, jaká usnesení byla přijata a kdo a kdy zápis vyhotovil. Zápis podepíše zapisovatel a ověřovatel zápisu.

Každý člen spolku může nahlížet do zápisu ze zasedání ČS a zápis bude součástí nejbližšího klubového zpravodaje. Po předchozí domluvě lze zaslat zápis z ČS členovi spolku na e-mail.

Není-li ČS na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda spolku nebo ten kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 /patnáct/ dnů od předcházejícího zasedání, členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní členskou schůzi. Náhradní ČS se musí konat nejpozději do 6 ti týdnů ode dne, na který bylo zasedání ČS původně svoláno.

Náhradní zasedání může ČS sjednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

 

Článek V.

Hospodaření spolku:

Spolek hospodaří s vlastním majetkem.

Finančními zdroji spolku jsou:

- členské příspěvky
- poplatky za úkony prováděné spolkem /činnost plemenné knihy/
- dary
- z ostatních příjmů

Spolek udržuje a spravuje vlastní majetek podle platných právních předpisů. Činnost spolku a jeho výboru je usměrňována rozpočtem v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. Za účelné hospodaření s prostředky zodpovídá pokladník a výbor spolku. Za své závazky ručí spolek do výše svého majetku. Při zániku spolku rozhodne členská schůze o tom, jak bude s majetkem naloženo.

 

Článek VI.

Kontrolní komise (dále jen také jako „KK“)

Kontrolní komise má 3 členy. Členy KK volí a odvolává ČS. Členství v KK je neslučitelné s členstvím předsedy spolku, výboru ani s funkcí likvidátora. V působnosti KK je dohled nad tím, jestli jsou záležitosti spolku řádně vedeny dle stanov a v souladu s právními předpisy. KK vykonává kontrolní činnost ve vztahu k hospodaření spolku. V případě potřeby má právo KK svolat zasedání ČS nebo výboru spolku. KK nebo její pověřený člen KK může nahlížet do dokladů spolku a požadovat vysvětlení od členů výboru nebo předsedy spolku. Doklady se rozumí zápisy z jednání ČS, výboru, smlouvy spolku, podání a další písemnosti, vztahující se k činnosti spolku. Nahlížením se rozumí nejen vizuální seznámení s textem záznamů a dokladů, ale i pořizování výpisů a kopií. Členům KK nelze tento přístup k informacím odmítnout s poukazem na neveřejnost informací nebo potřebu jejich utajení. Členové KK mají v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, povinností mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech s výjimkou sdělení nedostatků a upozornění na ně statutární orgán a výbor spolku.

Zrušení spolku:

- Rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně
- Rozhodnutím soudu podle § 268 OZ
- Zrušení spolku se řídí úpravou §§ 168 až 172 OZ
- Likvidace spolku se provádí dle § 269 OZ
- Fúze spolků se řídí ustanovením § 274 OZ

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne: 09.06.2018 v obci Malšice u Tábora.

Stanovy musí být v uloženy v úplném znění v sídle spolku a zveřejněny v úplném znění na webových stránkách SHAR-PEI CLUBU, z.s. Stanovy budou rovněž zveřejněny ve veřejném rejstříku.

 

V Malšicích u Tábora dne 09.06.2018

Standard plemene

ZEMĚ PŮVODU: Čína
PATRONÁT: F.C.I.
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 14. 04. 1999.
POUŽITÍ: Lovecký a strážní pes.
KLASIFIKACE FCI: Skupina 2   Pinčové a knírači, molosové, švýcarští salašničtí psi a příbuzná plemena. / Sekce 2.1  Molossové, dogovití psi. Bez pracovní zkoušky.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Toto čínské plemeno existuje v provinciích sousedících s jihočínským mořem již celá staletí. Původně pravděpodobně pochází z města Dialak v provincii Kwun Tung.

CELKOVÝ VZHLED: Středně velký, živý, kompaktní pes s kvadratickou stavbou těla a krátkou partií beder. Kožní záhyby na mozkovně a kohoutku, malé uši a tlama podobná hrochovi mu propůjčují jedinečný vzhled. Psi jsou větší než feny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Výška šarpeje od podložky ke kohoutku zhruba odpovídá délce jeho těla od ramenního kloubu k vrcholu sedací kosti. To platí zvláště o psech. Vzdálenost mezi nosní houbou a stopem odpovídá vzdálenosti mezi stopem a týlním hrbolem.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA): Klidná, nezávislá, věrná, láskyplná ke členům své rodiny.

HLAVA: Spíše velká v poměru k tělu. Záhyby kůže na čele a na lících pokračují a tvoří lalok.

MOZKOVNA: 
Lebka:
Plochá, široká. 
Stop: Středně vyvinutý.

LEBKA OBLIČEJOVÉ ČÁSTI:
Nosní houba:
Velká a široká, přednostně černá, ale přípustná je jakákoliv barva, jež odpovídá barvě srsti. Nosní otvory široce otevřené.
Tlama: Charakteristická vlastnost plemene. Široká od nasazení až ke špičce tlamy, bez jakékoliv tendence k zužování. Pysky a horní část tlamy jsou dobře vyplněny. Záhyb silné kůže v nasazení nosní houby je přípustný.
Tlama: Jazyk, patro, dásně a pysky jsou přednostně modročerné. Růžově skvrnitý jazyk je přípustný. Jednotně růžově zbarvený jazyk je vysoce nežádoucí. U psů, jejichž barva srsti je vybledlá, je jazyk zbarven jednotně levandulově.
Čelisti / zuby: Silné čelisti s dokonalým nůžkovým skusem, přičemž horní řezáků v horní čelisti přesahuje bez mezery přes řadu řezáků v dolní čelisti a zuby stojí kolmo v čelistech. Dolní pysk nemá být natolik přehnaně masitý, aby tím byl ovlivněn zámek skusu.
Oči: Tmavé, mandlové barvy, se zachmuřeným výrazem. Světlejší barva duhovky je přípustná, pokud je barva srsti vybledlá. Zdravá funkce očí a očních víček nikdy nesmí být nepříznivě ovlivněna okolní kůží, vráskami nebo srstí. Jakákoliv známka podráždění očních bulv, spojivky nebo očních víček je vysoce nežádoucí. Bez entropia.
Uši: Velmi malé, spíše tlusté, tvaru rovnostranného trojúhelníka. Na špičce lehce zaoblené a vysoko na hlavě nasazené; špičky uší směřují k očím. Nad očima jsou výrazně vpředu a široce nasazené a těsně přiléhají k lebce. Postavené uši jsou navýsost nežádoucí.

KRK: Střední délky, silný, dobře nasazený na plecích. Volná kůže na dolní straně krku by neměla být přehnaně vyvinutá.

TRUP: U dospělých psů jsou kožní vrásky na těle navýsost nežádoucí kromě kohoutku a kořene ocasu, kde se tvoří mírné vrásky.
Horní linie z profilu: Za kohoutkem lehce pronesený, směrem k bedrům opět lehce stoupá.
Hřbet: Krátký, silný.
Partie beder: Krátká, široká, lehce klenutá.
Záď: Spíše plochá.
Hruď: Široká a hluboká. Hrudník dosahuje až k loktům.
Dolní linie: Pod partií beder lehce stoupá.

OCAS: Silný a kulatý u kořene, postupně se zužuje až k tenké špičce. Ocas je velmi vysoko nasazen a je charakteristickou vlastností plemena. Může být nesen vysoko a zahnutý, úzce stočený nebo nad hřbetem nebo k jedné straně zkřovený. Neúplný nebo zcela chybějící ocas je vysoce nežádoucí.

HRUDNÍ KONČETINY: Hrudní končetiny jsou rovné, středně dlouhé a dobré síly kostí. Kůže hrudních končetin nevykazuje žádné vrásky.
Plece: Svalnaté, dobře šikmo uložené a dozadu skloněné.
Přední nadprstí: Poněkud šikmo postavené, silné a pružné.

PÁNEVNÍ KONČETINY: Svalnaté, silné, středně zaúhlené. Běhy stojí kolmo k zemi a při pohledu zezadu jsou rovnoběžné. Záhyby kůže na stehnu, na lýtku a na zadním nadprstí a také zesílená kůže na hleznu jsou nežádoucí.
Hlezno: Hluboko nasazené.

TLAPY: Středně velké, kompaktní, ne rozevřené. Prsty jsou dobře klenuté. Bez paspárků na pánevních končetinách.

CHODY: Přednostním způsobem pohybu tohoto plemene je klus. Pohyb je volný, harmonický a energický a aktivní, vpředu prostorný a se silným posunem zezadu. S rostoucí rychlostí mají tlapy sklon blížit se k myšlené ose těla. Strnulý pohyb je nežádoucí.

SRST: Charakteristická vlastnost plemene: Krátká, drsná a naježená. Srst je rovná a odstává od těla; na končetinách však většinou lépe přiléhá. Bez podsady. Délka srsti může být 1 až 2,5 cm. Nikdy není trimovaná.

BARVA: Kromě bílé jsou všechny jednotné barvy přípustné. Ocas a zadní stana stehen jsou často zbarveny světleji. Tmavší odstín podél hřbetu a na uších je přípustný.

VELIKOST: Kohoutková výška: 44 - 51 cm (17,5 až 20 palců).

CHYBY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru s odchylkou.

TĚŽKÉ VADY:
·      Jakýkoliv jiný než nůžkový skus (jako přechodné opatření je přípustný lehký podkus).
·      Špičatá, úzká tlama.
·      Skvrnitý jazyk (kromě růžově skvrnitého jazyku).
·      Velké uši.
·      Nízko nasazený ocas.
·      Srst delší než 2,5 cm.

VYLUČUJÍCÍ VADY:
·      Agresivita nebo bojácnost.
·      Plochá obličejová část se silným podkusem; předkus.
·      Jednotně růžově zbarvený jazyk.
·      Vtočený vnitřní pysk, který brání správnému zámku skusu.
·      Kulaté, vypouklé oči. Entropium, ektropium.
·      Kožní záhyby nebo chlupy, které brání normální funkci očí.
·      Postavené uši.
·      Ztráta ocasu. Vrozené zkrácení ocasu.
·      Hluboké kožní záhyby na trupu (s výjimkou kohoutku a u kořene ocasu) a na končetinách.
·      Jiná než jednotná barva (albín, žíhaná, skvrnitá, tečkovaná, černá s tříslovou, zbarvení v podobě sedla).

Psi vykazující patrné psychické abnormality a nebo projevující vady chování musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi musí vykazovat dvě očividně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.

POZNÁMKA: Jakýkoliv umělý fyzický zásah na šarpejovi (zejména v oblasti pysků a očních víček) vylučuje psa z konkurence.

Historie plemene

Šarpej je plemeno, jehož kořeny jsou pohřbeny hluboko pod nánosem času.

Jeho předkové bezpochyby pochází z doby dynastie Han (2.stol.n.l.) a za místo jeho vzniku se považuje okolí městečka Dah-Let v provincii Kwun Tung na pobřeží Čínského moře. Jiné prameny hledají kolébku tohoto zvláštního plemene v severní Číně nebo Tibetu. Jak to bylo doopravdy již dnes nikdo nezjistí, ale příbuznost šarpejů se psy, kteří se před dvěma tisíci let v čínské oblasti vyskytovali, je nepochybná.

V hrobkách nalezené malby a sošky (např. pes z čínské hrobky, součást kolekce Anery Brundage v muzeu asijského umění v San Francisku) znázorňují psy s typickými znaky šarpejů - hroší tlamou, malýma klopenýma ušima, volnou kůží a modrým jazykem a sliznicemi tlamy - i když byli tito psi až 3x těžší než dnešní šarpejové (60-70 kg) a znatelně větší.

Šarpejové nebyli psi paláců, jejich domovem je čínský venkov. Proto byl jejich život těžký a mnoho nechybělo k tomu, aby úplně zanikli.

Čínští venkované užívali šarpeje ke hlídání stád a svých obydlí a je pravděpodobné, že je i pojídali. Dali jim také jejich jméno - shar-pei znamená v čínštině "písková srst" - ne smad pro žlutou barvu, která je pro plemeno typická, ale pro zvláštní charakter srsti, která má být krátká a tvrdá, že na pohmat připomíná smirkový (pískový) papír.

Volná kůže, hluboko posazené oči a malé, těžko zranitelné uši, to byly vlastnosti, které přímo předurčovaly šarpeje stát se také výborným pomocníkem při lovu velké zvěře a později i typickým plemenem pro psí zápasy. Tak, jak se snadno šarpejové naučili lovit medvědy a jeleny, tak "lovili" i jiné psy - dodnes jim nedělá potíže, když je jiný pes chytí, otočit se bleskurychle ve volné kůži a zakousnout se mu tam, kde to nejméně čeká.

Katastrofou byl pro všechny psy v Číně a tedy i pro šarpeje, nástup komunismu k moci.

Psi, jako největší potravní konkurenti obrovského čínského národa, museli první ze společnosti zmizet - a zmizeli tak dokonale, že například šarpejové byli zredukováni téměř na nulu. Takto beznadějně vypadala situace, když se v 70. letech zčal pan Matgo Law z Honkongu zajímat o záchranu tohoto starého plemene.

Na čínském venkově, na Taiwanu a v Honkongu našel žalostné zbytky šarpejů, na kterých založil svůj chov (CH.S.Down Homes).

Záchranou šarpejů bylo to, že se Matgo Law po obnovení diplomatických styků mezi Čínou a USA v roce 1972 obrátil s prosbou o pomoc na americkou kynologickou veřejnost dopisem, který zaslal časopisu "Dogs". O problém šarpejů se začali zajímat mnozí z amerických milovníků psů a bezprostředně poté byli šarpejové importováni do USA - první do chovu manželů Albrightových, v jejichž CH.S. Ho-Wun se také v prosinci 1974 narodil první vrh šarpejů mimo Čínu.

V USA jsou šarpejové organizováni v Chinese Shar-pei Club of America (CSPCA), který byl v roce 1992 přijat do amerického Kennel clubu (AKC).

Do Evropy se šarpejové dostali v roce 1979 a to do Německa.

Joachim Weinberg a Linda Reinelt dovezli první pár, černého psa Bedlams Lover Boy a černou fenu Bedlams Love Song z USA.

Za nimi následovaly v roce 1980 importy z chovu Matgo Lawa z Honkongu - krémový pes Down Homes Cream Zulu a feny Down Homes Bang-Bang a Down Homes Pak Pak Chu a další import z USA, černá fena Albright s Ho-Wun Bles.

První vrh v Evropě se narodil roku 1980 feně Bedlams Love Song.

Do Anglie byli první šarpejové dovezeni v roce 1981 z USA - pes Heathstyle Dandelion, za ním pak z Honkongu fena Down Homes Junoesque. V roce 1982 se jim narodil první vrh, pět psů, ze kterého pochází i slavný Heathstyle Dragonwort. V roce 1983 byl založen Club Chinese Shar-Pei a v roce 1987 bylo toto plemeno přijato do evidence anglického Kennel clubu.

Prvním šarpejem tehdejšího socialistického sektoru byla v květnu z Dánska importovaná černá roční fena Fallohide Shanghaj Lily. Dala základ chovu šarpejů u nás a svým prvním vrhem roku 1987 v CH.S.Bullit pana T.Petruse odstartovala populační explozi, která v tomto plemeni nemá v Evropě obdoby.

V současné době se šarpejové sdružují ve třech klubech: Exotic club a Klub chovatelů málopočetných dogovitých psů jsou kluby sdružené s jinými plemeny. Jediným specializovaným klubem je Shar-pei club.

I když do dnešního dne bylo v Čechách odchováno přes 4.000 šarpejů, stále se jedná o plemeno opředené spoustou pověr, pomluv a nepochopení.

Stejně jako u jiných populárních plemen převážila totiž komerční stránka nad chovatelstvím. Výsledkem je velké množství průměrných a podprůměrných jedinců. Situaci kolem šarpejů ještě více zkomplikovala změna standardu s nepřeberným množstvím jeho výkladu.

Jaký tedy šarpej má opravdu být? Má to být exotický pes, který upoutá Vaši pozornost svýn charakteristickým vzhledem : typickou "hroší" tlamou, malýma přilehlýma ušima, hluboko usazeným okem, fialovým jazykem a hlavně volnou kůží, která u dospělých jedinců zůstává při zachování biologického zdraví.

Naše díky proto patří všem, kdo se poctivě přičinili o rozvoj chovu šarpejů v Čechách a přispěli k uchování tohoto prazvláštního plemene pro budoucnost.

Ing. Hana Petrusová

Přihláška do klubu

Přihlásit do Shar-pei clubu se můžete dvěma způsoby:

1/ ONLINE - odsouhlasením GDPR, vyplněním a odesláním online formuláře. Vyplněné údaje přijdou v kopii i na vaši emailovou adresu.

2/ PAPÍROVÝ FORMULÁŘ - stáhněte si a vytiskněte PDF přihlášku a GDPR. Vyplněné oba formuláře pošlete na klubový email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (oskenujte nebo vyfoťte mobilem)

O klubu

Shar-pei Club, z.s.  je jediný specializovaný klub pro plemeno Shar-pei v České republice.

Motto klubu: Shar-pei … s vášní, láskou, respektem a zodpovědností

Začátek chovu plemene Shar-pei u nás je datován rokem 1986. To byla do tehdejšího Československa dovezena první fenka z Dánska. V několika následujících rocích byli dovezeni další chovní jedinci, převážně z Německa. V letech 1986 - 1995 registrujeme velký rozvoj plemene v Československu a následně v samostatné České republice. V této době bylo zapsáno do plemenných knih více jak 2500 štěňat, což představovalo silnou chovatelskou základnou v 90-tých letech snad nejsilnější v Evropě.

V současné době je v České republice plemeno Shar-pei zastřešeno třemi kluby.

Shar-pei Club,z.s. byl založen na ustavující schůzi v červnu roku 2000, je to jediný specializovaný klub sdružující chovatele a přátele plemene Shar-pei v České republice. Klub má vlastní stanovy, chovatelský a zápisní řád, bonitační řád a Etický kodex chovatele. Každoročně pořádá klubové výstavy spojené s víkendovým setkáním členů a přátel klubu. V průběhu roku jsou vypsány termíny bonitací, kde je možno své jedince uchovnit.

V roce 2017 se Shar-pei Club stal jedním ze zakládajících členů Evropské federace Shar-pei klubů - EFSPC. Aktivně se podílí na činnosti EFSPC a spolupracuje se všemi členskými kluby. Jedna z klubových výstav se vždy koná pod záštitou EFSPC.

V souladu s klubovým mottem: Shar-pei … s vášní, láskou, respektem a zodpovědností, členové klubu přistupují s respektem a zodpovědností k chovu tak, aby beze zbytku naplňovali úvodní bod klubového Etického kodexu: budu vždy zdraví a spokojenost svých psů upřednostňovat před svými osobními zájmy, ambicemi a nikdy jich nezneužiji za účelem pouhého obohacování se na úkor jejich psychického stavu, zdravotní kondice a životních potřeb.

 

SHAR-PEI CLUB z.s.
Barvínkova 238, 250 84 Květnice
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČO: 69981949

číslo bankovního účtu: 14132389 / 0800
IBAN: CZ84 0800 0000 0000 1413 2389
BIC: GIBACZPX
Česká spořitelna, pobočka Praha 3


Klubové poplatky:

    fees for
foreigners
variabilní
symbol
 
členský příspěvek (každoroční obnovení) 500 Kč 35 € 112  
členský příspěvek (nový člen) 600 Kč   111  
bonitace 1200 Kč   777 člen SPC = 50% sleva
mezinárodní krycí list (cz/en) 400 Kč   888 člen SPC = 50% sleva
poskytujeme servis i pro nečleny klubu !        
inzerce zpravodaj / výstavní katalog        
celá A5 strana 400 Kč 25 € 444  
½ A5 strany 250 Kč 20 € 444  

Podkategorie