Preambule

SHAR-PEI CLUB, z.s. – zapsaný spolek je zájmovou odbornou společenskou a politicky nezávislou organizací, která sdružuje majitele a chovatele plemene Shar-pei na území České Republiky. Respektuje řády Českomoravské kynologické unie (dále jen jako „ČMKU“) uznávané Mezinárodní kynologickou federací (dále jen jako „FCI“), a řídí se jimi (dále jen jako „spolek“).

 

Článek I.

Název, sídlo a působnost

1. Název spolku: SHAR-PEI CLUB, z.s
2. Sídlo spolku: Barvínková 238, Květnice, PSČ 250 84, IČ: 699 819 49
3. SHAR-PEI CLUB, z.s. je právnickou osobou ve smyslu § 118 až 209 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), na tento se dále vztahují ust. § 214 a násl. OZ. Územní působnost SHAR-PEI CLUBU, z.s. je na celém území České Republiky.
4. Vznik – spolek SHAR-PEI CLUB, z.s. vznikl registrací na MV ČR na základě platného právního předpisu. Spolek má právní osobnost, může samostatně nabývat práv a zavazovat se k nim. Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu v souladu s obecně platnými předpisy.

 

Článek II.

Poslání a prostředky k plnění úkolů

SHAR-PEI CLUB, z.s. se ve své činnosti zaměřuje především na:

- zvyšování úrovně chovu plemene Shar-pei, jeho zdokonalování a rozvoj, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností.
- propagací chovatelské činnosti spolku.
- vytváření podmínek pro rozvoj odborné chovatelské činnosti.
- zvyšování odborných znalostí svých členů.
- evidenci chovných zvířat, jejich identifikaci a vedení plemenné knihy.
- pořádání klubových a speciálních výstav podle směrnic ČMKU, pořádání bonitací.

Podnikání nebo jiná výdělečná činnost nemůže být hlavní činností spolku. Spolek však, ve vedlejší činnosti může provozovat podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění a dle platného právního stavu České Republiky, podnikatelskou činnost může spolek provozovat pouze pro zájmovou a spolkovou činnost SHAR-PEI CLUBU, z.s.

 

Článek III.

Členství ve spolku jeho vznik a zánik, druhy členství, práva a povinnosti členů

- Členství ve spolku může být různého druhu (dále jen také jako „řádné členství nebo přidružené členství či společně členství“). S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
- Členství ve spolku je dobrovolné.
- Členem spolku se může stát občan ČR i jiného státu, který je příznivcem plemene Shar-pei, souhlasí se stanovami spolku a předpisy na ně navazujícími a zaplatil ve stanovené lhůtě a výši příspěvek na příslušné období.
- Členství se rozlišuje na řádné a přidružené.

a) Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí pouze fyzická osoba, která je občanem ČR a ztotožňuje se s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
b) Přidruženým členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí pouze fyzická osoba jiného státu, která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.

- Členství vzniká na základě podání přihlášky žadatele a souhlasu výboru spolku.
- Členství ve spolku lze odmítnout bez udání důvodu. O této skutečnosti bude žadatel písemně vyrozuměn.
- Členství ve spolku počíná dnem zaplacení členského příspěvku. V případě odmítnutí členství není tento příspěvek přijat nebo je eventuální předem uhrazený příspěvek vrácen žadateli.

V rámci členství spolku je možnost přiznání i čestného členství, které je určeno pro členy jak řádné, tak i přidružené. Čestné členství přiznává výbor spolku významným osobnostem, zasloužilým členům spolku a dalším osobám, které se mimořádně zasloužili o plemeno Shar-pei. Čestné členství je oproštěno od hrazení členských příspěvků.

Práva řádného člena spolku:

- účastnit se jednání na členských schůzích.
- účastnit se akcí pořádaných spolkem.
- od věku 18 let volit a být volen do orgánu spolku. Spolek si sjednává následující podmínku: Do orgánu spolku může být zvolen pouze člen spolku, jež není osobou činnou ve vedení jiného spolku v České republice, jež zaštiťuje plemeno Shar-pei).
- aktivně se podílet na práci spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.
- zdarma na klubový zpravodaj.
- podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušnému orgánu spolku.

Povinnosti řádného člena spolku:

- odpovědně dodržovat platné řády  SHAR-PEI CLUBU, z.s., řády ČMKU, stanovy spolku a předpisy na ně navazující.
- hradit členské příspěvky ve stanovené výši, vždy do 31.01. následujícího roku, výši členského příspěvku stanoví výbor spolku na daný kalendářní rok. Členský příspěvek se hradí na účet spolku, pod variabilním symbolem, který určí výbor spolku. Uhrazením se rozumí připsáním peněz na účet.
- písemně oznámit změny související z členstvím ve spolku /změna adresy, zrušení členství ze své vůle apod./ výboru spolku.
- prosazovat cíle a poslání spolku výhradně v zájmu spolku a na jejich uskutečňování se aktivně podílet.

Práva přidruženého člena spolku:

- účastnit se jednání na členských schůzích.
- účastnit se akcí pořádaných spolkem.
- podílet se na práci spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.
- zdarma na klubový zpravodaj.
- podávat stížnosti, návrhy a náměty příslušnému orgánu spolku.

Povinnosti přidruženého člena spolku:

- odpovědně dodržovat platné řády  SHAR-PEI CLUBU, z.s., řády ČMKU, stanovy spolku a předpisy na ně navazující.
- hradit členské příspěvky ve stanovené výši, vždy do 31.01. následujícího roku, výši členského příspěvku stanoví výbor spolku na daný kalendářní rok. Členský příspěvek se hradí na účet spolku, pod variabilním symbolem, který určí výbor spolku. Uhrazením se rozumí připsáním peněz na účet.
- písemně oznámit změny související z členstvím ve spolku /změna adresy, zrušení členství ze své vůle apod./ výboru spolku.
- prosazovat cíle a poslání spolku výhradně v zájmu spolku a na jejich uskutečňování se aktivně podílet.

S ohledem na právní jistotu není přidružený člen spolku oprávněn volit a být volen do orgánu spolku, tedy je tento bez hlasovacího práva. Přidruženému členu je pouze umožněna ve smyslu shora uvedeného poradenská činnost.

Přijetí člena spolku:

Uchazeč o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami spolku od okamžiku, kdy se stane členem spolku. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje výbor spolku. Uchazeč o členství projeví svou vůli stát se členem spolku členskou přihláškou, jejíž tiskopis mu na požádání vydá předseda spolku nebo je k dispozici na klubovém webu v podobě elektronického přihlášení. Uchazeč o členství ve spolku odešle svoji vyplněnou přihlášku vč. dokladu o uhrazení členského příspěvku ve výši stanovené spolkem, předsedovi spolku. Výbor pak rozhodne o přijetí tohoto uchazeče za člena spolku hlasováním nebo může výbor pro takové situace zplnomocnit předsedu výboru.

Přijetím za člena spolku dává člen souhlas se zápisem do seznamu členů a zpracování jeho osobních údajů k účelům pro vedení spolkové evidence. Bude-li žádost o členství žadateli zamítnuta, bude o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Žádost může být zamítnuta i bez udání důvodu. Osoby mladší 18 let se mohou stát členy spolku pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

Seznam členů:

Spolek vede seznam členů, který však není veřejný. Seznam členů vede dle a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) předseda spolku, a to technickými prostředky /PC/ s řádným zabezpečením (Uložení dat, tedy osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem). Seznam členů spolku je informačním systémem spolku. Seznam obsahuje: jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, e-mail adresu, telefonní číslo. Údaje o svém členství obdrží člen spolku na vyžádání od předsedy spolku. Toto se týká výhradně daného člena spolku a jeho osoby. Zveřejnění údajů o členství je možné pouze se souhlasem dotyčného člena nebo z důvodu důležitého zájmu spolku.

Zánik členství:

Členství ve spolku zaniká:

- vystoupením.
- nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě do 31.01. následujícího roku.
- úmrtím člena.
- zánikem spolku bez právního nástupce.
- vyloučením /porušením řádů FCI, ČMKU nebo SHAR-PEI CLUBU, z.s., neplnění závazků z chovu vyplývajících (nevyhovující podmínky pro chov, špatné a neetické zacházení s chovanými zvířaty apod.), poškozování dobrého jména spolku a zájmů spolku svým jednáním.

Člen neodpovídá za závazky spolku, a proto nemá právo požadovat majetkové vypořádání. Spolek může člena vyloučit, pokud závažně porušuje povinnosti, které mu vyplývají z členství. O vyloučení rozhoduje předseda spolku coby statutární orgán spolku. Předseda spolku vyrozumí o takové skutečnosti a svém rozhodnutí o vyloučení člena spolku výbor spolku.

Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně, doporučeným dopisem nebo osobním předáním. Pokud vyloučený člen doručení zmaří tím, že je odmítne převzít, je rozhodnutí považováno za doručené. Odmítnutí převzetí se doloží svědectvím osob u předávání přítomných.  Poštovní přepravou se členu doručuje na adresu uvedenou v seznamu členů. Člen nemůže v případě, že se na adrese, kterou sdělil spolku, nezdržuje namítat, že mu rozhodnutí nebylo řádně oznámeno. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen, v návrhu uvede okolnosti, osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému tento návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. Náklady řízení si každý z účastníků hradí sám. Vyloučený člen může do 15ti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal výbor spolku.

 

Článek IV.

Orgány SHAR-PEI CLUBU, z.s.

1.) Členská schůze spolku
2.) Předseda spolku
3.) Výbor spolku
4.) Kontrolní komise spolku

Statutární orgán – statutárním orgánem spolku je jeho předseda. Za spolek jedná předseda spolku, který ho zastupuje a podepisuje, tak, že k názvu spolku připojí svůj vlastnoruční podpis, popř. údaj o své funkci. Nemůže-li předseda zastupovat spolek, jednají za spolek vždy 2 /dva/ členové výboru a podepisují tak, že připojí k názvu spolku svůj podpis s uvedením údaje o své funkci. Předseda je volen a odvoláván členskou schůzí spolku. Funkční období předsedy je 3 leté, může být volen opakovaně. Předsedovi spolku náleží veškerá působnost, zastupuje spolek ve všech záležitostech.

Výbor spolku – vykonává působnost členské schůze v době mezi jejími zasedáními. Výbor spolku schvaluje rozpočet, rozhoduje o přijetí členů spolku, o odvolání vyloučení člena spolku. Výbor je nejméně 4 členný. Funkční období je 3 leté. Ve výlučné působnosti a pravomoci výboru je schvalovat, měnit a rušit chovatelský řád, bonitační řád, které však musí být v souladu s řády ČMKU. Členy výboru volí členská schůze spolku. Členové výboru mohou kooptovat náhradní členy výboru, pokud počet členů výboru neklesl pod polovinu. Kooptovaný člen je do doby členské schůze, která provede řádnou volbu nového člena výboru. Kooptovaný člen má stejná práva a povinnosti jako člen řádně zvolený.

Pro svolávání, zasedání a rozhodování výboru platí § 156 a 159/2 NOZ přiměřeně. Tyto stanovy připouští rozhodování výboru per rollam.

Výbor spolku je usnášení schopný, pokud se jeho jednání zúčastní nadpoloviční většina členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Činnost výboru spolku zahrnuje především:

- svolávaní členských schůzí a příprava jejich programu
- zajištění plnění usnesení členských schůzí
- schvaluje, mění a ruší chovatelský a bonitační řád v souladu s řády ČMKU
- provádí výběr vhodných rozhodčích exteriéru na klubové a speciální výstavy
- zařizuje delegování rozhodčích k výstavám
- zajišťuje a organizuje konání výstav, bonitací, chovatelských akcí
- zajišťuje vydávání informačního klubového zpravodaje
- navrhuje a schvaluje adepty pro funkci rozhodčího na plemeno Shar-pei
- v mimořádných případech, např. změní-li se obecně platné předpisy týkající se bezprostředně činnosti spolku je výbor spolku oprávněn provést nezbytné úpravy spolkových materiálů v souladu s těmito změnami. Takové změny je výbor spolku povinen včas vhodným způsobem a z odůvodněním zveřejnit. Takto zpracované změny platí do nejbližšího pravomocného rozhodnutí členské schůze.

Členská schůze /ČS/ - je nejvyšším orgánem spolku. Do působnosti ČS zejména náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schvalovat výsledek hospodaření, zhodnotit činnost výboru. Členská schůze volí předsedu spolku, výbor spolku a kontrolní komisi. Členskou schůzi svolává k zasedání předseda spolku nejméně 1 x za rok. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou nebo na e-mailovou adresu, je-li uvedena v seznamu členů, a to nejméně 30 dní před jejím konáním. V pozvánce se uvede místo, čas zasedání, pořad jednání členské schůze. Předseda spolku svolá zasedání ČS z podnětu 1/3 členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise. podnět 1/3 členů se podává písemně s uvedením důvodu svolání ČS a podpisem, adresou, datem narození těch, kteří se domáhají svolání ČS. Nesvolá-li předseda spolku zasedání ČS do 30dnů od doručení podnětu může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání ČS na náklady spolku sám. Každý člen spolku má právo se účastnit zasedání ČS, má právo na informace, avšak s omezeními uvedenými v ustanoven § 251 NOZ . Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 1/5 členů spolku.

Výbor pověří osobu, která zahájí ČS, tato pověřená osoba ověří z prezentační listiny přítomných na ČS, zda je ČS schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání, jmenuje nebo volí skrutátory, zapisovatele, ověřovatele zápisu.

Předsedající ČS vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen v pozvánce, ledaže ČS usnese na předčasném ukončení zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu z ČS do 30-ti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak a kde se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, koho případně ČS zvolila, jaká usnesení byla přijata a kdo a kdy zápis vyhotovil. Zápis podepíše zapisovatel a ověřovatel zápisu.

Každý člen spolku může nahlížet do zápisu ze zasedání ČS a zápis bude součástí nejbližšího klubového zpravodaje. Po předchozí domluvě lze zaslat zápis z ČS členovi spolku na e-mail.

Není-li ČS na svém zasedání schopna usnášet se, může předseda spolku nebo ten kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 /patnáct/ dnů od předcházejícího zasedání, členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní členskou schůzi. Náhradní ČS se musí konat nejpozději do 6 ti týdnů ode dne, na který bylo zasedání ČS původně svoláno.

Náhradní zasedání může ČS sjednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.

 

Článek V.

Hospodaření spolku:

Spolek hospodaří s vlastním majetkem.

Finančními zdroji spolku jsou:

- členské příspěvky
- poplatky za úkony prováděné spolkem /činnost plemenné knihy/
- dary
- z ostatních příjmů

Spolek udržuje a spravuje vlastní majetek podle platných právních předpisů. Činnost spolku a jeho výboru je usměrňována rozpočtem v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. Za účelné hospodaření s prostředky zodpovídá pokladník a výbor spolku. Za své závazky ručí spolek do výše svého majetku. Při zániku spolku rozhodne členská schůze o tom, jak bude s majetkem naloženo.

 

Článek VI.

Kontrolní komise (dále jen také jako „KK“)

Kontrolní komise má 3 členy. Členy KK volí a odvolává ČS. Členství v KK je neslučitelné s členstvím předsedy spolku, výboru ani s funkcí likvidátora. V působnosti KK je dohled nad tím, jestli jsou záležitosti spolku řádně vedeny dle stanov a v souladu s právními předpisy. KK vykonává kontrolní činnost ve vztahu k hospodaření spolku. V případě potřeby má právo KK svolat zasedání ČS nebo výboru spolku. KK nebo její pověřený člen KK může nahlížet do dokladů spolku a požadovat vysvětlení od členů výboru nebo předsedy spolku. Doklady se rozumí zápisy z jednání ČS, výboru, smlouvy spolku, podání a další písemnosti, vztahující se k činnosti spolku. Nahlížením se rozumí nejen vizuální seznámení s textem záznamů a dokladů, ale i pořizování výpisů a kopií. Členům KK nelze tento přístup k informacím odmítnout s poukazem na neveřejnost informací nebo potřebu jejich utajení. Členové KK mají v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, povinností mlčenlivosti o zjištěných skutečnostech s výjimkou sdělení nedostatků a upozornění na ně statutární orgán a výbor spolku.

Zrušení spolku:

- Rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně
- Rozhodnutím soudu podle § 268 OZ
- Zrušení spolku se řídí úpravou §§ 168 až 172 OZ
- Likvidace spolku se provádí dle § 269 OZ
- Fúze spolků se řídí ustanovením § 274 OZ

Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne: 09.06.2018 v obci Malšice u Tábora.

Stanovy musí být v uloženy v úplném znění v sídle spolku a zveřejněny v úplném znění na webových stránkách SHAR-PEI CLUBU, z.s. Stanovy budou rovněž zveřejněny ve veřejném rejstříku.

 

V Malšicích u Tábora dne 09.06.2018

Tvorba stranek pro chovatele