I. Úvodní ustanovení

1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný dodatky pro chov plemene šarpej v tomto specializovaném klubu.
2. Zápisový řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČKMU plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.
3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví a jeho podpora.
4. Chovatel ČMKU je oprávněn chovat pouze plemena registrovaná ČMKU ( FCI ) a to jedincích řádně zapsaných v plemenné knize ČMKU. Chov na jedincích nezapsaných v uvedených plemenných knihách nebo chov prostřednictvím jiné kynologické organizace není chovateli povolen a chovatel může být v tomto případě postižen podle čl. IX, bod 9 Zápisového řádu ČMKU.

II. Chov

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).
2. Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické.Nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.
3. Pokud  bude  prokazatelně zjištěno,  že chovný  jedinec je  nositelem vylučující  nebo velmi  závažné vady, bude z chovu, kdykoli během svého života vyřazen. Agresivní jedinec nemůže být použit  v chovu.
4. Systém vedení chovu je v Shar-pei Clubu volný.
5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. Přecházet z chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok a to pouze ke konci kalendářního roku. Přechod s chovem pod jiný klub musí být písemně oznámen zúčastněným klubům i plemenné knize.

III. Chovní jedinci

1. Plemeno ve smyslu tohoto řádu tvoří čistokrevní psi a feny odpovídající platnému Standardu č. 309 z 14.4.1999 ) s průkazem původu vystavený nebo registrovaný plemennou  knihou uznanou FCI, kteří byli zařazeni do chovu po splněných podmínkách stanovených příslušným chovatelským klubem.

IV. Podmínka  pro  zařazení  do  chovu nebo vyřazení z chovu

1. Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky:

a) Čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznanou FCI.
b) Dosažení věkové hranice 17 měsíců bez ohledu na pohlaví.
c) Absolvování bonitace a získání bonitačního hodnocení opravňujícího k zařazení do chovu.

2. Zařazení do chovu potvrzuje osoba pověřená výborem Klubu (PCH ) a plemenná kniha v PP. Plemenná kniha provádí potvrzení do PP bezprostředně po absolvování bonitace  psům a fenám ( pro účely tohoto zápisu nechává majitel psa i feny PP poradci chovu a ten po zápisu do PP co nejkratší době, posílá k přeregistraci PP na CMKU ).

3. Z chovu se vylučují psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo jiné dědičné vady jako je např. atypičnost, kryptorchismus, nadměrná agresivita a jiné závažné patologické změny a velké odchylky od standardu č.309. V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému jedinci.

4. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa nebo fenu do chovu zařadit.

V. Chovatel, majitel chovného psa nebo feny

1. Majitelem chovné psa či feny je zpravidla fyzická osoba, vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince.
2. Chovatelem je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
3. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo osoba,pověřená majitelem péčí o daného jedince. Pověření musí být doloženo písemnou formou.
4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15-ti dnů oznámeny poradci chovu a plemenné knize ČMKU.
5. Chovatel, který chová šarpejů a nechává vystavovat průkazy původu, nesmí produkovat štěňata stejného ani jiného plemene bez PP.
6. Průkaz původu je nedílnou součástí štěněte, tedy i v případě, že pes vykazuje vady ( barva nepovolená standardem/nesprávné zbarvení), pro které není vhodné jeho zařazení do chovu nebo předvedení na výstavě. I takové štěně MUSÍ být prodáno s průkazem původu ( a to i v případě, že na něho chovatel poskytl slevu ).
7. Novelou  Zápisového řádu ČMKU došlo k úpravě bodu vztahujícího se k zápisu vrhu v případě majitele, který nemá registrovaný název CHS. Dříve platilo, že v uvedeném případě lze na CHS zapsat pouze jeden vrh, v současné době není počet vrhů omezen. Vždy, ale musí být k dispozici smlouva o zapůjčení feny/ převodu práva chovu. Kopii smlouvy má obdržet plemenná kniha a Chovatelský klub.

VI. Povinnosti chovatele a majitele ( držitele )

1. Poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživou a výchovou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení imunity proti přenosným nemocem. Toto ustanovení se vztahuje i na péči o jednotlivé odchovy štěňat.
2. Vést „Knihu odchovů“ pro každou svou chovnou fenu a evidenci vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice.
3. Knihu krytí, pro každého svého chovného psa a předloží ji na požádání všem kontrolním orgánům klubu. Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného vlastníka nebo předání jinému držiteli musí být předány spolu s PP novému oprávněnému.
4. Strpět provedení krevní zkoušky k ověření identity a to v případech odůvodněných pochybnostech o původu vrhu. Pokud krevní zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení klub. V opačném případě nese náklady majitel. Pokud se pochybnosti nepotvrdí ani nevyvrátí, nese opět náklady klub.

VII. Krycí list. (KL)

1. Krycí list je základním dokladem, který se vystavuje na základě písemné žádosti zaslané poradci chovu (fena musí splnit podmínky pro uchovnění dle článku IV. CHŘ) minimálně 1 měsíc před předpokládaným háráním feny. Poradce chovu odesílá vystavený a jím potvrzený KL do 14 dnů od data doručení žádosti (podle závažnosti i dříve). Krycí list je platný pouze s podpisem poradce chovu a jen pro fenu na jejíž krytí byl vystaven.
2. Platnost KL je 12 měsíců od data vystavení.
3. Chovatel si sám vybere krycího psa nebo může požádat poradce chovu o doporučení vhodného jedince.
4. Majitel feny obdrží dvoudílný KL. Obě poloviny vyplní spolu s majitelem krycího psa po krytí. Jeden díl odešle do 1 týdne po krytí zpět poradci chovu. Druhý díl vyplní majitel feny po vrhu (datum vrhu a počty narozených štěňat podle pohlaví) a odešle jej do 14 dnů po narození štěňat poradci chovu.
5. V případě uskutečněného krytí, kdy fena nezabřezne, vrací chovatel KL poradci chovu do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu, na krycí list tuto skutečnost uvede.

VIII. Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými jedinci téhož plemene řádně zapsanými v plemenné knize uznaných FCI a na základě vydaného platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU/FCI.
2. Fena smí být využita k chovu ( datum krytí ) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení chovatelský řád ČMKU sice umožňuje, ale Shar-Pei Club takovéto krytí neschvaluje a tudíž nepovoluje.
3. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na krycím listě. Krycím dnem psa je kalendářní den, ve kterém pes nakryje fenu. Mezi jednotlivý mi krycími dny krycího psa u různých fen musí uplynout nejméně 24 hodin.
4. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto nakrytí, musí být tento vrh nahlášen písemně poradci chovu, vrh musí být zapsán do knihy odchovů a započítává se do řádných vrhů . V odůvodněných případech, kdy prokazatelně došlo k nežádoucímu nakrytí dvou chovných jedinců a jejich spojení odpovídá podmínkám v čl.III tohoto řádu je udělena výjimka, a to v případě pokud chovatel vlastní více psů– samců, kteří nemají shodné rodiče, musí být vždy provedena krevní zkouška ke zjištění identity vrhu na náklady chovatele, při odběru krve musí být přítomný zástupce klubu. Majitel chovného jedince je povinen uhradit kontrolorovi cestovní výlohy: 8,-Kč za 1 km.
5. Pokud má majitel feny v úmyslu krýt v zahraničí, oznámí tento záměr poradci chovu. Je výhradně povinností majitele feny, aby si před krytím ověřil, zda je pes ve své zemi uchovněn. Spolu s krycím listem zasílá poradci chovu po na krytí feny i kopii PP a doklad o chovnosti použitého zahraničního psa.

IX. Vrh

1. Fena šarpeje může mít dva vrhy ve dvou kalendářních letech (jdoucích po sobě). Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh.
2. Feně musí být ve vrhu ponechána všechna životaschopná štěňata. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.
3. Na základě obdrženého krycího listu s uvedeným datem vrhu a počty štěňat, zašle poradce chovu chovateli 1x přihlášku vrhu a 2x žádanku o vystavení zápisových čísel. Chovatel formuláře vyplní a do čtyř týdnů stáří štěňat je všechny najednou odešle zpět poradci chovu. Ten žádanky odešle na Plemennou knihu ČMKU, která vydá zápisová čísla a zašle je přímo chovateli na adresu uvedenou na žádance. Chovatel nechá štěňata otetovat nebo očipovat a potvrzenou žádanku odešle poradci chovu. Pouze na jejím základě může být dokumentace k vrhu předána plemenné knize ke zpracování a vyhotovení PP štěňat. Všechna štěňata ve vrhu musí být označena jednotně a to buď tetováním nebo čipováním. Pokud bude chovatel štěňata pouze čipovat, čipovací štítky volně přiloží k žádance o zápisová čísla.
4. Pokud chovatel zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat poradce chovu, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady nebo odchylky od standardu. Poradce chovu tuto skutečnost zapíše do Přihlášky vrhu a Plemenná kniha označí průkaz původu těchto štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“. I takto označený průkaz původu je nedílnou součástí štěněte a musí být vydán spolu s ním. 
5. Chovatel člen SPC, o.s. musí prodávat štěňata se základní vakcinací, Řádně odčervené a bez viditelných příznaků onemocnění nebo zdravotních obtíží. Minimální v Době k pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Všechna štěňata musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem.
6. Poradce chovu nebo člen klubu pověřený výborem má právo provádět kontrolu vrhu a kontrolu držení chovných jedinců, o zamýšlené kontrole musí seznámit vedení klubu a to rozhodne zda se cesta na kontrolu uskuteční. Majitel chovného jedince nebo kontrolovaného vrhu je povinen uhradit kontrolorovi cestovní výlohy: 8,-Kč za 1 km. Výkon kontroly je bezplatný. O kontrole bude proveden zápis ve dvou kopiích a podepsaný chovatelem a kontrolujícím. Jednu kopii zápisu obdrží chovatel.

X. Závěrečná ustanovení

1. Porušení Zápisního a chovatelského řádu ČMKU a výše uvedených ustanovení chovatelem nebo Majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.
2. Zápisní řád ČMKU mohou doplňovat Směrnice schválené P ČMKU. Seznam navazujících směrnic je uveden na webových stránkách ČMKU.

V Roudné dne 13.6.2015

Vysvětlivky*

PK - Poradce chovu
PP - Průkaz původu
SPC - Sharpeiclub
PK - Plemenná kniha

Tvorba stranek pro chovatele