BONITAČNÍ ŘÁD - Shar-pei club, z.s.


I. Všeobecná ustanovení:

1. Bonitace šarpejů zařazovaných do chovu v SPC je prováděna u psů i fen v minimálním stáří 17 měsíců, dosažených v měsíci konání bonitace.
2. Bonitace je prováděna 3. člennou komisí, která se skládá z poradce chovu, 1 člena SPC a rozhodčí ČMKU nebo FCI pro exteriér šarpejů.
3. Pokud je bonitován pes/fena v majetku člena komise, musí být tento člen nahrazen dočasně jinou osobou.
4. Individuální bonitace nečlena klubu je možná jen ve výjimečných případech a s jejím výsledkem musí být seznámeno vedení klubu. (cena za tento úkon je stanovena na 1200 Kč, člen SPC sleva 50%)
5. Bonitace je pořádána minimálně třikrát ročně, její termíny pro každý rok určí vedení klubu na návrh poradce chovu.
6. Termíny bonitací jsou zveřejněny v klubovém zpravodaji a webu.
7. Výsledek bonitace je uveden v bonitační kartě psa/feny, spolu s podpisy členů bonitační komise PP psa/feny spolu s podpisy členů bonitační komise.
8. Pouze PP jedinců bonitovaných jako „chovný„ mohou být předány plemenné knize k přeregistraci mezi chovné jedince.
9. Každý druhý rok při Klubové výstavě, bude probíhat předvedení chovných jedinců psů/fen.


II. Bonitace

1. Přihláška na bonitaci:
a) Přihláška na bonitaci je písemná nebo elektronická a musí být doložena kopií PP hlášeného jedince.
b) Přihlášku na bonitaci s uvedením termínu bonitace zasílá majitel psa/feny poradci chovu minimálně 14 dní před dnem konání bonitace.

2. Přejímka v den bonitace:
a) Poplatek za bonitaci je 1000,-Kč (člen SPC 50% sleva), splatných v den bonitace při přejímce. Nezařazení jedince do chovu není důvodem k vrácení poplatku.
b) Při přejímce předloží majitel psa/feny originál PP.
c) Pro příjem psa/feny na bonitaci platí stejné veterinární předpisy, jako pro výstavy.
d) Bonitace se mohou zúčastnit i háravé feny.

3. Průběh bonitace:
a) Psi/feny jsou k bonitování přiváděni jednotlivě, dle pořadových čísel, které jejich majitelé obdrží při přejímce.
b) Posouzení jednotlivých tělesných znaků a výsledek bonitace jsou zaznamenány do bonitačního protokolu, který podepíší všichni členové komise a majitel psa/feny. Jeden
exemplář tohoto protokolu obdrží majitel psa/feny, jeden zůstává klubu.
c) Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise je možné pouze písemně do 15 dnů ode dne konání bonitace k rukám předsedy dozorčí rady.
d) Z bonitace budou vyřazeni psi agresivní, nezvladatelní a s viditelnými zdravotními obtížemi.

4. Bonitace importovaných a zapůjčených jedinců.
a) Každý pes/fena zapsaný v PK ČMKU musí být před užitím v chovu bonitován.
b) Jedinci zapůjčení pro český chov ze zahraničí (kde splnili podmínky pro zařazení do chovu) musí být bonitováni, pokud na území ČR pobývají dobu úhrnem delší než 9
měsíců.
c) Jedinci, kteří byli pro český chov zapůjčeni před tím, než ve své zemi splnili nárok na zařazení do chovu, musí být před prvním použitím v chovu bonitováni.
d) Pes/fena ve spoluvlastnictví více majitelů žijících v různých státech musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu ve všech těchto státech. V ČR tedy musí splnit pes/fena
výstavní podmínky i bonitaci.


V Roudné dne 13.06.2015


Vysvětlivky *
PP Průkaz původu
SPC Shar-pei Club
PK ČMKU Plemenná kniha ČMKU